Haberler


Elektronik Eşyanın Ticareti - İhracat

18.06.2019 Salı günü 30805 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190618-4.htm

 

 

Elektronik Haiz Eşyanın İthalatı

18.06.2019 Salı günü 30805 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190618-5.htm

İthalatta Gözetim Uygulaması

15 Haziran 2019'da 3082 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe giren tebliğe göre ilgili GTİP numaralı eşyaların birim gümrük kıymetleri değişmiştir.

 

Ayrıntılı bilgi; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190615-9.htm

 

Gümrük Yönetmeliğine Dair Değişiklilik

24 Mayıs Cuma günü yayımlanan 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinin 38, 41, 112, 114 ve 205. maddelerinde değişiklik yapılmış ve gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri ile ilgili geçici bir madde eklenmiştir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htm

 

ABD Menşeli Bazı Ürünlerde Ek  Mali Yükümlülüğe Dair Değişiklilik

30781 numaralı resmi gazete kararı ile yürürlükte olan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan "Ek Mali Yükümlülük" oranları değiştirilmiştir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190522-22.pdf

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine Dair Karar

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin ek kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 

 

“e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,”

 

şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/1106-SAYILI-KARAR.pdf

ISIS Danışmanlık Trio Mobil Partnerlik

Trio Mobil, araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üretme amacı kurulmuş; en yenilikçi ürünleri, en iyi müşteri deneyimi ile sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketidir. Yeni nesil IoT teknolojileri ile üretim, perakende ve akıllı şehir projelerine yönelik uçtan uca çözümler sunmaktadır.

ISIS Danışmanlık orta ve büyük ölçekli firmalarda SAP implementasyonları, işletmelerin özel ihtiyaçlarını karşılayan SAP ‘de geliştirmeler yapmak; SAP kullanan firmaların süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi, SAP ile diğer sistemlerin entegrasyonu başta olmak üzere müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılamak üzere faaliyet göstermektedir.

 

ISIS ve Trio Mobil, gelişen teknoloji ile hızla değişen ve gelişen piyasa koşullarında firmaların iş süreçlerini optimize etmek ve firmalara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla partnerlik anlaşması imzalamıştır.

 

ISIS Danışmanlık ve Subaşı Gümrük Müşavirliği Partnerlik

Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. firmaların gümürkleme süreçlerinde; mevzuat takibi, değişen mevzuatların dış ticaret operasyonlarına etkisinin tespiti ve müşterinin bilgilendirilmesi konularında hizmet sağlayarak dış ticaret süreçlerinde kesintisiz bir şekilde sürmesi ve verimliliğinin artmasını sağlamaktadır.

Türkiye’ nin önde gelen SAP Danışmanlık şirketlerinden olan ISIS geliştirdiği ISIS Dış Ticaret Çözümü ile Türkiye’ ye özgü ithalat ve ihracat süreçlerinin SAP’de entegre bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

 

Dış ticaret sektörünün farklı kulvarlarında hizmet veren ISIS Danışmanlık ve Subaşı Gümrük Müşavirliği kullandıkları yazılımların entegrasyonunu sağlayarak; firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlamak, süreçlerinin daha verimli hale getirmek ve optimize etmek amacıyla partnerlik anlaşması imzalamıştır.

 

ISIS Danışmanlık ve Evrim Bilgisayar Yazılım-SAP Partnerlik

Türkiye’ nin önde gelen SAP Danışmanlık şirketlerinden olan ISIS geliştirdiği ISIS Dış Ticaret Çözümü ile Türkiye’ ye özgü ithalat ve ihracat süreçlerinin SAP’de entegre bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

Evrim Yazılım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. geliştirdiği yazılımlarla gümrük müşavirliklerinin Ticaret Bakanlığı BİLGE sistemi ile entegre bir şekilde dış ticaret süreçlerini hızlı, doğru ve güvenilir işlem yapmasını sağlamakta, eğitimini vermekte ve her zaman tam destek sağlamaktadır.

 

Firmaların dış ticaret süreçlerinin daha verimli ilerlemesi, firmalar ve tedarikçileri tarafından kullanılan ISIS ve Evrim çözümlerinin entegrasyonunun ve bununla birlikte firmaların dijital dönüşümü sağlamak amacıyla "Partnerlik Anlaşması" imzalamıştır.

 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi

13 Nisan 2019 tarihli 30744 sayılı Resmî Gazete’de 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur.

Bu komite "Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması"’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında kurulmuştur.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://bit.ly/2VROoAR

 

Kağıtsız İhracat İşlemleri

26.03.2019 Salı günü Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Kağıtsız İhracat İşlemleri'ne ilişkin yükümlü kılavuzu yayımlanmıştır.

Bu kılavuz kapsamında gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınmıştır ve gümrük beyannamesine ekli belgeler gümrük idaresince hiçbir surette kağıt ortamında saklanmayacaktır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; https://bit.ly/2uxwQhk

 

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemine ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ve İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.

Bu genelge ile ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması ve bu firmaların sistemimize kaydının yapılması hedeflenmiştir. "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)" programı BİLGE sisteminde kullanıma açılmıştır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; https://bit.ly/2O5364q

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

09.11.2019 Cumartesi Günü "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi"'ne ilişkin tebliğ 30355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tebliğin amacı Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190309-8.htm

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018-32/48 sayılı tebliğ ile 4/9/2018 tarihinde yayımladığı, İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili tebliğin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile belirtilen geçerlilik süresine ilişkin "6 ay" olan ibare "1 yıl" olarak değiştirilmiştir.

 

Yürürlükte olan bu tebliğe göre;

 

 • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.
 • Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır.
 • Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.
 • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
 • İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.
 • Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

 

İhracat Bedellerine İlişkin Tebliğ; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htm

 

Yürürlükteki Süre Değişikliğine İlişkin Tebliğ; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190303-5.htm

 

Gümrük Genel Tebliği Varış Öncesi Gümrük İşlemleri

“Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)” 23.01.2019 tarihinde 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Ayrıntılı bilgi için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190123-6.htm

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik

 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne “Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları” ile ilgili geçici bir madde eklenmiştir.

 

Bu maddeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190122-7.htm

 

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife Değişikliği

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarife değişikliğine ilişkin tebliğ 26 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer almaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226-7.htm

 

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine Yönelik Uygulama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine, bürokratik süreçlerin azaltılmasına ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek "Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

 

Geleneksel gümrükleme yöntemindeki birçok aşamaya son verilerek hızlı ve kolay gümrük işlemleri ihtiyacına karşılık verildiğini belirten Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada "Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır. Varış öncesi gümrüklemeyle eşyanın özet beyanının tescil edilmesinin hemen ardından ithalat beyannamesi tescil edilebilmesi ve beyannamenin işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce bitirilmesi sağlanarak ithalat sürecindeki başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafeyi oldukça kısaltmış olduk." İfadesini de kullandı.

 

Projenin pilot uygulaması 16-18 Ekim tarihlerinde Tekirdağ Asyaport Limanı’ nda bir firmanın deniz yoluyla konteyner içinde gelen eşyasının serbest dolaşıma sokulması işleminde yapıldı.

 

Ayrıntılı bilgi için; https://www.ticaret.gov.tr/haberler/bakan-pekcan-ithalatta-varis-oncesi-gumrukleme-uygulamasini-hayata-gecirdik

 

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi

Muhtelif Demir-Çelik ürünlerinde 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve belirli ülkeler için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Karar, 02/10/2018 tarihinde 30553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğin tam metnine aşağıdaki Resmi Gazete linkinden ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181002-6.pdf

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-32/48 sayılı tebliğ ile İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olacak tebliğe göre;

 

 • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

 • Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır.

 • Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.

 • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

 • İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.

 • Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

 

Söz konusu tebliğin tam metnine aşağıdaki Resmi Gazete linkinden ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htm